วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหาร สอน.ครั้งที่ 1/2566

     วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รักษาราชการแทน เลขาธิการ
คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหาร สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ครั้งที่ 1/2566
เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของ สอน. โดยมีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ
 ZOOM ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารสำนักงาน
คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
  
 

    

Scroll to Top
Skip to content