รก.ลอน.ภานุวัฒน์ ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างผลิตพลาสติกชีวภาพ Polylactic Acid (PLA) แห่งที่ 2 ต่อยอดอุตสาหกรรมชีวภาพ มุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มให้ระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย

     วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รักษาราชการแทนเลขาธิการ
คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย พร้อมด้วย นายจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม  นายสหวัฒน์ โสภา รองเลขาธิการ
คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย นายสามารถ น้อยวัน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน และนายจารุ คงจันทร์ ผู้อำนวยการ
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่
2 และเจ้าหน้าที่ สอน. เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างผลิตพลาสติกชีวภาพ
Polylactic Acid (PLA) แห่งที่ 2 โดยมี ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี ณ พื้นที่โครงการนครสวรรค์
ไบโอคอมเพล็กซ์ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

โครงการดังกล่าวมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าทางการเกษตร เพื่อต่อยอดสู่อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ และเคมีชีวภาพ
ที่ใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบ  โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นมิตรกับสังคม และสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับนโยบาย
Bioeconomy ของรัฐบาล

     

Scroll to Top
Skip to content