รก.ลอน.ภานุวัฒน์ นำคณะลงพื้นที่กำแพงเพชร ติดตามสถานการณ์หีบอ้อย

       วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566  เวลา 15.30 น. นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รักษาราชการแทนเลขาธิการ
คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย พร้อมด้วย นายสหวัฒน์ โสภา รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย นายสามารถ น้อยวัน
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน นายอุทัย สอนเทศ อุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร นายจารุ คงจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริม
อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 นายประพันธ์ เชื้อต่าย หัวหน้าเขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 2 และเจ้าหน้าที่กระทรวง
อุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจติดตาม กำกับดูแล และแก้ไขปัญหาอ้อยที่ถูกลักลอบเผา พร้อมเน้นย้ำให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาล
ร่วมมือกับภาครัฐในการงดลักลอบเผาอ้อย เพื่อลดฝุ่น
PM 2.5 รวมทั้งรับฟังปัญหาและหาทางออกร่วมกันในการบริหารจัดการในไร่อ้อย
ด้วยเครื่องจักรกลการเกษตร และกระทรวงอุตสาหกรรมได้หารือร่วมกับกระทรวงพลังงาน ในการขอโควตาไฟฟ้าสำหรับผลิตพลังงานชีวมวล
จากใบอ้อย สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย โดยมี นายมนตรี เลาหศักดิ์ประสิทธิ์ นายกสมาคมชาวไร่อ้อย เขต 6 กำแพงเพชร ให้การต้อนรับ ณ สมาคมชาวไร่อ้อยเขต 6 กำแพงเพชร

พร้อมกันนี้ คณะได้ลงพื้นที่ไร่อ้อยดูการสาธิตตัดอ้อยสดด้วยรถตัดอ้อย และพูดคุยกับชาวไร่ถึงการนำเครื่องจักรกลการเกษตรมาใช้ในไร่อ้อย
มากขึ้น เพื่อเพิ่มปริมาณอ้อยสดในช่วงหีบอ้อย และแก้ปัญหาฝุ่น
pm 2.5 ที่เกิดจากการเผาอ้อย รวมถึงแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงาน

     

Scroll to Top
Skip to content