กอน. เคาะราคาอ้อยขั้นต้นปี 65/66 ดันรายได้ชาวไร่ พร้อมชง ครม. ต่อไป

     วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอ้อย
และน้ำตาลทราย ครั้งที่ 2/2566 โดยมี นายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายวันชัย วราวิทย์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายสุรเดช สมิเปรม รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย นายสหวัฒน์ โสภา และนายนรุณ สุขสมาน รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สอน. ผู้แทนโรงงานน้ำตาล ผู้แทนชาวไร่อ้อย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม อก. 1 ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
โดยที่ประชุมมีวาระเพื่อพิจารณา ดังนี้
     1. เห็นชอบการกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 2565/2566
     2. เห็นชอบเห็นชอบการต่ออายุหนังสืออนุญาตให้เป็นบริษัทส่งออกน้ำตาลทราย
     3. เห็นชอบสถาบันชาวไร่อ้อยที่มีสิทธิได้รับเงินค่าบำรุงสถาบันชาวไร่อ้อย ฤดูการผลิตปี 2565/2566
     4. เห็นชอบการกำหนดอัตราค่าบำรุงสถาบันชาวไร่อ้อยฤดูการผลิตปี 2565/2566
     5. เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการใช้จ่ายเงินงบประมาณในการดำเนินงานของฝ่ายไทยกรณีบราซิลยื่นฟ้องต่อ
        องค์การการค้าโลก (WTO) เรื่องไทยให้การอุดหนุนการส่งออก
     6. เห็นชอบการแต่งตั้งลูกจ้างประจำให้ดำรงตำแหน่งในระดับ 8
และมีเรื่องเสนอในที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้
     1. สรุปผลการอนุญาตจำหน่ายน้ำเชื่อมเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอล ฤดูการผลิตปี 2564/2565
     2. การขออนุญาตนำเข้าน้ำตาลทราย ICUMSA 45 จำนวน 500 Metric Tons จากประเทศบราซิลเพื่อผ่านแดน
        ไปยังประเทศกัมพูชา

Scroll to Top
Skip to content