วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 นายสามารถ น้อยวัน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ลงพื้นที่ตรวจติดตาม กำกับ ดูแลการตัดส่งอ้อยเข้าโรงงานน้ำตาล และแก้ไขปัญหาอ้อยที่ถูกลักลอบเผา ประจำฤดูการผลิตปี 2565/66

     วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 นายสามารถ น้อยวัน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ในฐานะหัวหน้าคณะตรวจติดตาม ลงพื้นที่ตรวจติดตาม กำกับ ดูแลการตัดส่งอ้อยเข้าโรงงานน้ำตาล และแก้ไขปัญหาอ้อยที่ถูกลักลอบเผา ประจำฤดูการผลิตปี 2565/66 พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม เจ้าหน้าที่ สอน. และ สบน. ณ โรงงานน้ำตาลวังขนาย จังหวัดมหาสารคาม โดยได้หารือร่วมกับโรงงานน้ำตาลและชาวไร่ ในการเพิ่มปริมาณอ้อยสดในช่วงหีบอ้อย ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อลดฝุ่น PM 2.5 และลดผลกระทบกับชุมชน รวมทั้งแนวทางสนับสนุนการบริหารจัดการในไร่อ้อยด้วยเครื่องจักรกลการเกษตรและเทคโนโลยี เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และเพื่อให้เกิดการตัดอ้อยสดอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

      

Scroll to Top
Skip to content