วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 สอน.จัดประชุมคณะทำงานดำเนินโครงการชดเชยดอกเบี้ยฯ ปี 2565-67 ครั้งที่ 2/2566

        วันที่  20 กุมภาพันธ์ 2566  เวลา 13.30 น. นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รักษาราชการแทนเลขาธิการ
คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เป็นประธานการประชุมคณะทำงานดำเนินโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยสำหรับบริหาร
จัดการแหล่งน้ำและซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรในไร่อ้อยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย และแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (
PM 2.5)
ปี 2565 – 2567 ครั้งที่ 2/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี นายสหวัฒน์ โสภา รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
และคณะทำงานเจ้าหน้าที่ สอน. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคาร สอน.

โดยที่ประชุมมีเรื่องเพื่อพิจารณา ดังนี้

1. การดำเนินโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยสำหรับบริหารจัดการแหล่งน้ำและซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรในไร่อ้อย
    เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย และแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (
PM 2.5) ปี 2565 – 2567 กรณีการค้ำประกันหนี้เงินกู้
    ของโรงงานน้ำตาลตามมติคณะรัฐมนตรี

2. ขออนุมัติเข้าร่วมโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยสำหรับบริหารจัดการแหล่งน้ำและซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรในไร่อ้อย
    เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย และแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (
PM 2.5) ปี 2565-2567

และมีเรื่องแจ้งในที่ประชุมเพื่อทราบ ได้แก่ รายงานผลการดำเนินโครงการตามมติคณะรัฐมนตรีในการสนับสนุนสินเชื่อแก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย

Scroll to Top
Skip to content