ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สอน. ครั้งที่ 1/2566

     วันนี้ (24 กุมภาพันธ์ 2566) เวลา 09.00 น. นายสหวัฒน์ โสภา รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สอน. ครั้งที่ 1/2566 โดยมี คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สอน.
เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคาร สอน.
โดยที่ประชุมมีเรื่องเพื่อพิจารณา ดังนี้
     1. สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงของ สอน. และแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
     2. ปฏิทินการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของ สอน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
และมีเรื่องเสนอในที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้
     1. สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
     2. คู่มือการบริหารความเสี่ยงของ สอน.

Scroll to Top
Skip to content