ประชุมคณะกรรมการอ้อย ครั้งที่ 2/2566

   วันนี้ (24 กุมภาพันธ์ 2566) เวลา 13.30 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอ้อย ครั้งที่ 2/2566 โดยมี นายสหวัฒน์ โสภา รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เลขานุการคณะกรรมการ และคณะกรรมการอ้อย เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคาร สอน. โดยที่ประชุมมีวาระเพื่อพิจารณา ได้แก่ โครงการติดตามสถานการณ์การผลิตอ้อยและผลักดันอุตสาหกรรมอ้อยอย่างมีส่วนร่วม ปี 2567
และมีเรื่องเสนอในที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้
  1. ขอลาออกจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการอ้อย
  2. ผลการตรวจสอบคุณสมบัติสถาบันชาวไร่อ้อยตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย ประจำปี 2565
  3. ยกเลิกการขอปรับเปลี่ยนการดำเนินงานโครงการพัฒนาด้านอ้อยปี 2565 ของคณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่น
     เขต 8 จังหวัดสุโขทัย
  4. ยกเลิกการจัดทำข้อเสนอโครงการพัฒนาด้านอ้อยปี 2566 ของคณะอนุกรรมการอ้อย ระดับท้องถิ่น 19 เขต 68 โครงการ

Scroll to Top
Skip to content