วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 สอน. ร่วมกับ คพ. หารือแนวทางลดฝุ่น PM 2.5 ที่เกิดจากการเผาอ้อยและวัสดุเหลือใช้ในพื้นที่การเกษตร

      วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการอ้อย
และน้ำตาลทราย พร้อมด้วย นายสหวัฒน์ โสภา และนายนรุณ สุขสมาน รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย คณะผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ สอน. ให้การต้อนรับ นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ณ ห้องประชุม
ชั้น
1 อาคาร สอน. ในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการพูดคุยหารือแนวทางปฏิบัติในการลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ที่เกิดจากการเผาอ้อยและ
วัสดุเหลือใช้ในพื้นที่การเกษตร เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในที่โล่งและในพื้นที่เผาซ้ำซาก โดยเตรียมมาตรการในระยะสั้น และระยะยาว
เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับฤดูการผลิตถัดไป

      

Scroll to Top
Skip to content