การให้คุณให้โทษเเละการสร้างขวัญเเละกำลังใจ

  • การดำเนินการทางวินัย

– กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 (หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1011.ว 1 ลว. 13 ม.ค. 57)

– การกำชับให้ผู้บังคับบัญชารักษาวินัยของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา (หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1011.ว 12 ลว. 21 ส.ค. 56) 

-การดำเนินการทางวินัยของข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556

-กำหนดตำแหน่งประธานกรรมการตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 (หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1011.ว 2 ลว. 26 ก.พ. 57)

-กำหนดตำแหน่งประธานกรรมการตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 (หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1011.ว 2 ลว. 26 ก.พ. 57)

-แบบตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 (หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1011.ว 3 ลว. 26 ก.พ. 57)

-หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1012ว 10 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2552 เรื่อง กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบั

  • การเลื่อนเงินเดือน

– กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
– กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552
– หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1012.2.ว 7 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ

 

สวัสดิการ

พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555

Scroll to Top
Skip to content