เพิ่มงบปี’67 อีก 1.3 แสนล. คาดการณ์ GDP ขยายตัว 2.7-3.7%

            นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เปิดเผยถึงการประชุม 4 หน่วยงานหลักทางการเงินการคลัง ประกอบด้วย สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ว่ามีการได้ทบทวนวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีมติเห็นชอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 3,480,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 130,000 ล้านบาท จากเดิม 3,350,000 ล้านบาท ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2566 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการคลังระยะปานกลาง (ปีงบประมาณ 2567-2570) ฉบับทบทวน ที่คณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2566 ที่ผ่านมา

            ทั้งนี้ วงเงินที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวมาจากประมาณการรายได้เพิ่มขึ้น 30,000 ล้านบาท จะนำไปใช้จ่ายเป็นเงินกู้ที่เพิ่มขึ้นตามแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น และประมาณการขาดดุล เพิ่มขึ้น 100,000 ล้านบาทเพื่อรองรับการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล และเพื่อดำรงสัดส่วนทางการคลังต่างๆ ให้เป็นไปตามกรอบวินัยการเงินการคลัง

            นายเฉลิมพล กล่าวอีกว่าวงเงินที่ทบทวนใหม่ดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (วงเงิน 3,185,000 ล้านบาท) จำนวน 295,000 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 9.3% โดยเป็นประมาณการรายได้รัฐบาลสุทธิ 2,787,000ล้านบาท และ เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุล 693,000 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (695,000 ล้านบาท) จำนวน 2,000 ล้านบาท หรือลดลง 0.3% ภายใต้สมมุติฐานทางเศรษฐกิจในปี 2567 ที่มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 2.7-3.7% และอัตราเงินเฟ้อ 1.3-2.3%

            ทั้งนี้ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ยังคงเป็นการดำเนินนโยบายขาดดุลงบประมาณ เพื่อกระตุ้นการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนต่างๆ รวมถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 รวมทั้งเร่งเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยสนับสนุนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมผลักดันการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว สร้างโอกาสอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม การสนับสนุนการศึกษาและการพัฒนาแรงงานที่ตรงกับความต้องการของประเทศ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภา

             “สำนักงบฯ จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวันที่ 18 ก.ย. 2566 และให้ทุกกระทรวงทำคำของบประมาณกลับมาส่งสำนักงบฯ ภายในวันที่ 6 ต.ค. และทางสำนักงบฯ จะขอเวลา พิจารณา 35 วันก่อนที่นำเข้าสู่ที่ประชุมสภา และคาดว่าจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ได้ในวันที่ 17 เม.ย. 2567”

จากหนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับวันที่ 15 กันยายน 2566

Scroll to Top
Skip to content