ไทยรอชงครม.ชุดใหม่-รัฐสภาลงนาม AANZFTA

          นายเอกฉัตร ศีตวรรัตน์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายจากนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ ให้เข้าร่วมในพิธีลงนามพิธีสารปรับปรุงความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (AANZFTA) เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งจัดขึ้นในช่วงการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่ 55 ณ เมืองเซอมารัง ประเทศอินโดนีเซีย โดยถือเป็นความสำเร็จของการเจรจาปรับปรุงหรืออัปเกรดความตกลง AANZFTA ที่มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่ปี 2553 ที่ผ่านมา

          ทั้งนี้ อาเซียน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ได้เจรจาอัปเกรดความตกลง AANZFTA เมื่อปี 2563 เพื่อปรับปรุงความตกลงให้ทันสมัยกับรูปแบบการค้าที่เปลี่ยนไป และได้สรุปผลการเจรจาเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยใช้เวลาในการเจรจาเกือบ 3 ปี ซึ่งความตกลงฉบับปรับปรุงได้เพิ่มประเด็นการค้าใหม่ๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย และการค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืน

           รวมทั้งปรับข้อบทของความตกลงในเรื่องต่างๆ เช่น การค้าสินค้า กฎถิ่นกำเนิดสินค้า การแข่งขันทางการค้า และการเพิ่มภาคผนวกบริการด้านการศึกษาและบริการวิชาชีพ เป็นต้น ซึ่งความตกลง AANZFTA ครั้งนี้ จะช่วยขยายโอกาสทางการค้า การลงทุน และเสริมความแข็งแกร่งของห่วงโซ่อุปทานการผลิตระหว่างกัน

           โดยความตกลง AANZFTA คาดว่าจะมีผลใช้บังคับในปี 2567 เมื่อสมาชิกทั้งหมดได้ลงนาม และให้สัตยาบันครบถ้วน สำหรับในส่วนของไทยนั้น เป็นเพียงผู้สังเกตการณ์ ยังไม่ได้ร่วมลงนามในครั้งนี้ เนื่องจากอยู่ระหว่างรอนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดใหม่เพื่อพิจารณา โดยกระทรวงพาณิชย์ได้เตรียมนำเสนอ ครม. และรัฐสภา พิจารณาเรื่องการลงนามและการให้สัตยาบันความตกลงฉบับนี้ อย่างไรก็ตามยังมีสมาชิกอาเซียนอีก 5 ประเทศ ได้แก่ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม กัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมา ที่ยังดำเนินกระบวนการภายในของตนไม่เสร็จสิ้น และจะมีการลงนามในพิธีสารภายหลังเช่นเดียวกัน

           ทั้งนี้ในปี 2565 การค้าระหว่างไทยและออสเตรเลีย มีมูลค่า 18,315.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และในช่วง 7 เดือนของปี 2566 มีมูลค่า 11,501 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยส่งออกไปออสเตรเลีย มูลค่า 6,435.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และไทยนำเข้าจากออสเตรเลีย มูลค่า 5,065.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนการค้าระหว่างไทยและนิวซีแลนด์ ในปี 2565 มีมูลค่า 2,845.40 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และในช่วง 7 เดือนของปี 2566 มีมูลค่า 1,353.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทยส่งออกไปนิวซีแลนด์ มูลค่า 814.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และไทยนำเข้าจากนิวซีแลนด์ มูลค่า 539 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

จากหนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับวันที่ 29 สิงหาคม 2566

Scroll to Top
Skip to content