รองปลัดฯถกอนุกรรมการ ส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงเกษตรฯ

          นายพีรพันธ์ คอทอง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงเกษตรฯ ครั้งที่ 2/2566 ว่า ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงเกษตรฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน มีการแจ้งแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงเกษตรฯ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงเกษตรฯ ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน โดยขอให้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงเกษตรฯ

          นอกจากนี้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานผลการประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ มีมติเห็นชอบเกณฑ์และแนวทางการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัด คุณธรรม ประกอบด้วย 3 ระดับ ได้แก่ ระดับส่งเสริมคุณธรรม ระดับพัฒนาคุณธรรม และระดับคุณธรรมต้นแบบ โดยมีตัวชี้วัด 9 ข้อ มีรายละเอียด ดังนี้

          1. องค์กรมีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรม โดยยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทย และคุณธรรม 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู

          2. องค์กรมีการกำหนดเป้าหมาย จาก “ปัญหาที่อยากแก้” และ“ความดีที่อยากทำ” ที่สอดคล้องกับหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทยและคุณธรรม 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริตจิตอาสา กตัญญู

          3. องค์กรมีการจัดทำแผนการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีส่วนร่วมของบุคลากร เพื่อการพัฒนาองค์กร

          4. องค์กรมีผลสำเร็จของการดำเนินงานตามเป้าหมายของแผนการดำเนินงาน

          5. องค์กรมีการประเมินผลหรือรายงานผลการดำเนินงาน มีการปรับปรุงหรือพัฒนา มีการทบทวนหรือถอดบทเรียน เพื่อให้การดำเนินงานมีผลสำเร็จ เพิ่มมากขึ้น

          6. องค์กรมีการยกย่อง เชิดชู บุคลากรและหน่วยงาน ที่มีคุณธรรมหรือทำความดีจนเป็นแบบอย่าง

          7. องค์กรมีผลสำเร็จของการดำเนินงานตามเป้าหมายของแผนการดำเนินงานเพิ่มมาก องค์กรมีบรรยากาศหรือสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรม และบุคลากรมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น

          8. องค์กรมีการรวบรวมองค์ความรู้หรือผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน โดยจัดทำเป็นเอกสารและจัดทำสื่อในรูปแบบต่างๆ

          9. องค์กรมีขีดความสามารถในการเผยแพร่เอกสารองค์ความรู้หรือผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรม และมีความพร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับองค์กรอื่นๆ ได้ ขณะเดียวกัน ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการคัดเลือกองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นของกระทรวงเกษตรฯ 1 หน่วยงานเพื่อนำผลการคัดเลือกองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ส่งให้กรมการศาสนา

จากหนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับวันที่ 18 สิงหาคม 2566

Scroll to Top
Skip to content