รองปลัดฯร่วมวง ประชุมโครงการ ‘1 ชุมชน 1 ดิจิทัล’ ใช้โดรนทำเกษตร

          นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมหารือโครงการ 1 ชุมชน 1 ดิจิทัล “ชุมชนโดรนใจ” ร่วมกับผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) โดยมีผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ อาทิ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร การยางแห่งประเทศไทย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมที่ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (135)

          สำหรับโครงการ 1 ชุมชน 1 ดิจิทัล “ชุมชนโดรนใจ” เป็นโครงการที่รับผิดชอบโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการนำเทคโนโลยีโดรนเพื่อการเกษตรไปใช้ในการทำการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การลดต้นทุน จ้างแรงงาน ลดระยะเวลาการทำงาน และสร้างรายได้เพิ่ม รวมทั้งพัฒนาทักษะการบินและควบคุมโดรนเพื่อการเกษตรจนเป็นผู้มีทักษะที่ได้รับใบอนุญาตประกาศนียบัตร รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถ พัฒนาทักษะและองค์ความรู้ในการซ่อมบำรุงดูแลรักษาโดรนแก่ช่างในชุมชนมุ่งนำไปสู่การเกิดธุรกิจใหม่ ตลอดจนเชิดชูเกียรติเกษตรกรหรือบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและสร้างความตระหนักรู้ให้แก่เกษตรกรและบุคคลทั่วไปในการประยุกต์ใช้งาน

จากหนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับวันที่ 9 สิงหาคม 2566

Scroll to Top
Skip to content