ดีพร้อมช่วยผู้ประกอบการ ลดต้นทุนโลจิสติกส์ 1.12 หมื่นล้านต่อปี

          นายใบน้อย สุวรรณชาตรี อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือดีพร้อม เปิดเผยว่า การลดต้นทุนเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การส่งเสริมผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยในปี 2566 ดีพร้อม ได้ให้ความสำคัญการลดต้นทุนในภาคอุตสาหกรรมแก่ผู้ประกอบการผ่านนโยบาย “ดีพร้อมโต”โตได้ โตไว โตไกล โตให้ยั่งยืน ที่มุ่งเน้นยกระดับผู้ประกอบการและธุรกิจอุตสาหกรรมให้เติบโตด้วยกระบวนการทางธุรกิจที่เข้มข้น

          ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบการมีขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาศักยภาพการประกอบธุรกิจให้สอดคล้องกับบริบทใหม่ๆ ในปัจจุบัน โดยเฉพาะการเร่งขับเคลื่อนด้วยการมุ่งเน้นสนับสนุนทางด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ทั้งการส่งเสริมองค์ความรู้แก่บุคลากรในภาคอุตสาหกรรมและการให้คำปรึกษาเชิงลึกในสถานประกอบการผ่านโครงการเสริมสร้างความสามารถการดำเนินธุรกิจให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมด้วยการบริหารจัดการโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

          นายใบน้อยกล่าวว่า แม้ว่าการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมาจะเกิดเป็นรูปธรรมที่ทำให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินกิจการได้อย่างเต็มศักยภาพแต่ภาพรวมเศรษฐกิจในปัจจุบันยังมีความผันผวนและจำเป็นต้องเร่งการดำเนินงาน เพื่อขยายผลไปยังผู้ประกอบการทั่วทุกภูมิภาคเพิ่มมากขึ้น ดีพร้อม ได้ตั้งเป้าหมายที่จะดำเนินการการลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ในภาพรวมให้กับสถานประกอบการ จำนวน 2,500 กิจการ ภายในปี 2570 และคาดว่าจะสามารถลดต้นทุนโลจิสติกส์ คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 11,250 ล้านบาท/ปี หรือ 0.51% ของต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีต้นทุนการดำเนินธุรกิจลดลงสามารถนำต้นทุนด้านโลจิสติกส์ที่ลดได้ไปหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

          ที่ผ่านมามีสถานประกอบการประสบความสำเร็จในการลดต้นทุน310 กิจการ คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 1,800 ล้านบาท การดำเนินการดังกล่าว มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการบริหารคลังสินค้าอย่างครบวงจรสำหรับผู้ประกอบการ มุ่งหวังให้เกิดการลดต้นทุนทางด้านโลจิสติกส์ภายในองค์กร ประกอบด้วยต้นทุนการถือครองสินค้า ต้นทุนการบริหารคลังสินค้า ต้นทุนบริหารจัดการโลจิสติกส์ และต้นทุนการขนส่งสินค้า โดยการผนวกการใช้วิทยาการสมัยใหม่เข้ามามีบทบาทในการดำเนินงานอาทิ การควบคุมสินค้าคงคลังด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศเชื่อมโยงข้อมูลภายในองค์กร การพัฒนาการส่งมอบสินค้าให้ทันต่อความต้องการของลูกค้าการจัดการคลังสินค้าเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้า

จากหนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับวันที่ 26 กรกฎาคม 2566

Scroll to Top
Skip to content