‘ทูตกัมพูชา’ เชิดชู ‘ซีพีเอฟ’ องค์กรที่ปฏิบัติต่อแรงงานกัมพูชาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

          นายฮุน ซาเรือน (H.E. Mr. Hun Saroen) เอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำประเทศไทย มอบใบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติแก่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เพื่อแสดงความชื่นชมและขอบคุณซีพีเอฟ ในฐานะเป็นภาคธุรกิจไทยที่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อแรงงานชาวกัมพูชาที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม รวมถึงการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและมั่นคง

          ในการนี้ ท่านเอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำประเทศไทยได้กล่าวขอบคุณซีพีเอฟ ที่ได้ดูแลแรงงานกัมพูชาที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย จัดค่าจ้างสวัสดิการเท่าเทียมคนไทยทุกประการ ซึ่งครอบคลุมถึงโอกาสการเติบโตในอาชีพตลอดจนคุ้มครองสิทธิแรงงานให้เป็นไปตามกฎหมาย และยังได้ชื่นชมและ    ยกย่องให้ซีพีเอฟเป็นบริษัทต้นแบบในการดูแลบริหารจัดการด้านแรงงานต่างด้าวอย่างมีประสิทธิภาพ เคารพสิทธิมนุษยชน และเป็นบริษัทที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนภารกิจสถานทูตกัมพูชาประจำประเทศไทยในการดูแลประชาชนชาวกัมพูชาให้อาศัยในประเทศไทยอย่างมั่นคงและมีความสุข

          ซีพีเอฟมีนโยบายการจัดจ้างแรงงานต่างด้าวทุกคนเป็นพนักงานของบริษัทโดยตรง ภายใต้ข้อตกลงระหว่างรัฐบาลไทยและประเทศเพื่อนบ้าน (MoU) บริษัทรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการสรรหาแรงงานของบริษัทตัวแทน (Agency Service Fee) และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการสรรหาแรงงานจากประเทศต้นทาง ตั้งแต่ชายแดนถึงสถานที่ทำงาน เช่น ค่าเดินทาง ค่าอบรม ค่าใบอนุญาตทำงาน ค่าตรวจลงตราวีซ่า  บริษัทมีการจัดหอพักและรถรับส่งจากหอพักถึงโรงงาน   จัดให้มีล่ามประจำทุกโรงงานเพื่ออำนวย    ความสะดวก รวมถึงให้ความช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวตลอดระยะการทำงานกับซีพีเอฟอีกด้วย

          นอกจากนี้ ซีพีเอฟยังร่วมมือกับมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (Labour Protection Network Foundation: LPN) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ผ่านการดำเนินโครงการ “ศูนย์รับฟังเสียงพนักงาน Labour Voices Hotline by LPN”  เป็นช่องทางรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ  ข้อสงสัย  การขอความช่วยเหลือ รวมไปถึงข้อกังวลและข้อร้องเรียนต่าง ๆ ของพนักงานซีพีเอฟที่มีความหลากหลายในเรื่องเชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรม เพื่อให้บริษัทนำไปปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งจัดโครงการอบรมด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงานให้พนักงานบริษัททั้งไทยและต่างด้าวได้ตระหนักถึงสิทธิแรงงาน และมีการเยี่ยมพบปะแรงงานต่างด้าวถึงหอพัก เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและความคาดหวังต่าง ๆ อันนำไปสู่การส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของแรงงานให้ดียิ่งขึ้น

จากหนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับวันที่ 24 กรกฎาคม 2566

Scroll to Top
Skip to content