ปลัดฯหารือจัดทำ โครงการขับเคลื่อน ตามยุทธศาสตร์ฯ หนุนสินค้าเกษตร

          นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมการจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ 2568 ของกระทรวงเกษตรฯ โดยมีการพิจารณา 1.โครงการสำคัญต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2565-2567 ภายใต้แผนแม่บทฯ ประเด็นการเกษตร 2.ข้อเสนอโครงการ ภายใต้แผนแม่บทฯ ประเด็นการเกษตร และ 3.ข้อเสนอโครงการ ภายใต้แผนแม่บทฯ ประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรฯ

          ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ มุ่งเน้นการขับเคลื่อนการดำเนินงานในเรื่องการส่งเสริมด้านการส่งออกสินค้าเกษตรให้เพิ่มมากขึ้น โดยมอบหมายให้หน่วยงานด้านการผลิต ทั้งกรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมประมง และกรมปศุสัตว์ ดำเนินโครงการที่จะสามารถนำสินค้าของไทยไปประชาสัมพันธ์ทั้งในและต่างประเทศให้มากขึ้น พร้อมมอบหมายหน่วยงานสนับสนุน อาทิ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) จัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมด้านการประชาสัมพันธ์

          นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้หารือถึงสินค้าเกษตรที่ต้องการให้ปลูกเพื่อทดแทนการนำเข้า ได้แก่ มันฝรั่ง มันสำปะหลัง ข้าวสาลี ถั่วเหลือง กาแฟ และยูคาลิปตัส อีกทั้งยังมุ่งผลักดันการส่งออกสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพ อาทิ อินทผลัม สละ เสาวรส ส้มโอ เนื้อเป็ด และปลานิล เป็นต้น โดยมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการในเรื่องหลักเกณฑ์และใบอนุญาตการส่งออกให้ถูกต้อง

จากหนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับวันที่ 13 กรกฎาคม 2566

Scroll to Top
Skip to content