ถกความมั่นคงอาหารอาเซียน เตรียมรับมือวิกฤตในอนาคต

          นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ (คต.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมฯในฐานะผู้แทนไทยในคณะกรรมการสำรองอาหารเพื่อความมั่นคงแห่งภูมิภาคอาเซียน (AFSRB Board member) และในฐานะเลขานุการถาวรของคณะกรรมการฯ (AFSRB Secretariat) ได้เข้าร่วมการประชุม AFSRB ครั้งที่ 43 เมื่อวันที่ 7-8 มิถุนายน 2566 ที่อินโดนีเซีย โดยสมาชิกอาเซียนได้แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับผลผลิต การบริโภค การค้าและปริมาณสำรองอาหารสำคัญ 4 ชนิด ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด น้ำตาล ถั่วเหลืองเพื่อประเมินสถานการณ์อาหารในภูมิภาคอาเซียน

          ทั้งนี้ภาพรวมปี 2566 อาเซียนมีผลผลิตข้าวและน้ำตาลเพียงพอต่อความต้องการบริโภคในประเทศและส่งออก เนื่องจากคาดการณ์ผลผลิตข้าวจะเพิ่มขึ้นทุกประเทศ เช่นเดียวกับน้ำตาลที่คาดการณ์ประเทศผู้ผลิตรายใหญ่ เช่น อินโดนีเซีย ไทย สปป.ลาว จะมีผลผลิตเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันอาเซียนมีผลผลิตถั่วเหลืองและข้าวโพดไม่เพียงพอ ยังต้องนำเข้าจากต่างประเทศ โดยคาดว่าปี 2566 อาเซียนจะนำเข้าถั่วเหลืองเพิ่มขึ้น 7.89% แต่นำเข้าข้าวโพดลดลง 8.68% จากปีก่อน

          นอกจากนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาร่างปฏิญญาผู้นำอาเซียนว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการในภาวะวิกฤต (ASEAN Leaders’ Declaration on Strengthening Food Security and Nutrition in Response to Crises) เป็นการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการจัดการปัญหาความมั่นคงทางอาหารในกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินหรือภาวะวิกฤต รวมทั้งเตรียมพร้อมรับมือความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ร่างดังกล่าวจะขอความเห็นชอบจากเจ้าหน้าที่อาวุโสของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านเกษตรและป่าไม้ (SOM-AMAF) และรัฐมนตรีอาเซียนด้านเกษตรและป่าไม้ (AMAF) ก่อนจะมีการให้ความเห็นชอบโดยผู้นำอาเซียนในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน (ASEAN summit) เดือนกันยายน 2566

จากหนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับวันที่ 26 มิถุนายน 2566

Scroll to Top
Skip to content