เกษตรฯร่วมแลกเปลี่ยน พลิกโฉมเกษตร-อาหารยั่งยืน

          น.ส.นฤมล สงวนวงศ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมประชุมสุดยอดผู้นำระบบอาหารโลก (UN Food Systems Summit : UNFSS) โดยเป็นประธานประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Reconnecting the Partnerships : Thailand Food and Agriculture Systems Stocktaking ครั้งที่ 1 โดยมี Mr.Sridhar Dharmapuri, Senior Food Safety and Nutrition Officer, FAO ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ที่โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กทม.โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน ทบทวนความก้าวหน้า ประเด็นการพลิกโฉมระบบเกษตรและอาหารที่ยั่งยืน ตามที่ประชุมสุดยอดผู้นำระบบอาหารโลก เมื่อเดือนกันยายน 2564 และรวบรวมข้อคิดเห็นประสบการณ์การดำเนินงานด้านเกษตรและอาหารที่ยั่งยืนของแต่ละหน่วยงานเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับจัดทำ Food and Agriculture Systems Stocktakingของประเทศไทย เตรียมความพร้อมการประชุม Food and agriculturestocktaking moment ระดับรัฐมนตรีในเดือนกรกฎาคมนี้ และเตรียมการประชุมระดับผู้นำว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Summit) ในเดือนกันยายน 2566

          น.ส.นฤมลกล่าวว่า ได้ดำเนินการในส่วนต่างๆ เพื่อแสดงเจตจำนงและความมุ่งมั่นที่จะพลิกโฉมระบบเกษตรและอาหารที่ครอบคลุม ยืดหยุ่นและยั่งยืน ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาการเตรียมความพร้อมเพื่อร่วมประชุมสุดยอดผู้นำระบบอาหารโลก สำนักการเกษตรต่างประเทศ ได้จัดเวที National Dialogue มากกว่า 10 ครั้ง โดยร่วมกับภาคประชาสังคม ภาคเอกชน สถาบันการวิจัย รวมถึงหน่วยงานในระดับนานาชาติ นำหลักการของการประชุมสุดยอดผู้นำระบบอาหารโลก มาเป็นแนวทางเชื่อมโยงระบบอาหารกับมิติความยั่งยืนและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ทั้ง 17 เป้าหมาย และใช้หารือกับภาคส่วนต่างๆ ผ่านกิจกรรม “อิ่ม..และ..ดี..2030” ที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรฯ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีกับภาคเอกชน และภาคประชาสังคม มาร่วมทำงาน และร่วมขับเคลื่อนประเด็น “ระบบเกษตรและอาหารที่ยั่งยืน”

          “การประชุมครั้งนี้ยังเป็นหนึ่งในโครงการ Technical assistance for national pathway for food andagriculture systems transformationเพื่อจัดทำกรอบนโยบายการพลิกโฉมระบบเกษตรและอาหารที่ครอบคลุม ยืดหยุ่นและยั่งยืนของประเทศไทย ซึ่งได้รับความสนับสนุนจากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และขอบคุณ FAO ที่สนับสนุนประเทศไทยเสมอมา ตั้งแต่การจัดทำ Dialogues เพื่อเตรียมความพร้อมการประชุมสุดยอดผู้นำระบบอาหารโลก ตั้งแต่ปี 2564 ถึงปัจจุบันเพื่อให้ประเทศไทย มีกรอบการดำเนินงานเพื่อพลิกโฉมระบบเกษตรและอาหาร อย่างเป็นรูปธรรม” น.ส.นฤมล กล่าว

จากหนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับวันที่ 16 มิถุนายน 2566

Scroll to Top
Skip to content