สศก.ชี้ส่งออกสินค้า ได้เปรียบดุลการค้าอาเซียน

          นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงสถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรและยางพาราธรรมชาติของไทยกับอาเซียน9 ประเทศ ช่วง 3 เดือนแรก (มกราคม-มีนาคม) ปี 2566 ว่าไทยมีมูลค่าการค้า รวม 148,736 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.18 ในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 โดยมีมูลค่าส่งออก 101,062 ล้านบาท สินค้าเกษตรส่งออกสำคัญ ได้แก่ น้ำตาล เช่น น้ำตาลทรายแดง น้ำตาลทรายขาว น้ำตาลทรายบริสุทธิ์ / เครื่องดื่มชูกำลัง / ข้าว / เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ เช่น นมยูเอชทีนมถั่วเหลือง / อาหารปรุงแต่ง เช่น เต้าหู้แอลกอฮอล์ผง ครีมเทียม / น้ำยางธรรมชาติ /อาหารสุนัขหรือแมว / ซอสและของปรุงแต่งสำหรับทำซอส / ของปรุงแต่งชนิดที่ใช้เลี้ยงสัตว์

          สำหรับการนำเข้ามีการขยายตัวลดลง โดยมีมูลค่าการนำเข้า 47,674 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 ร้อยละ 2.81 สินค้าเกษตรนำเข้าสำคัญ ได้แก่ มันสำปะหลัง เช่น มันเส้น มันสำปะหลังอัดเม็ด และมันสำปะหลังแช่แข็ง / เมล็ดข้าวโพดสำหรับคั่ว(ป๊อบคอร์น) และข้าวโพดสำหรับบริโภคและทำอาหารสัตว์ / อาหารปรุงแต่ง เช่น เต้าหู้ แอลกอฮอล์ผง ครีมเทียม / บุหรี่ที่มียาสูบ / อาหารปรุงแต่งสำหรับทารกหรือเด็กเล็ก / ไขมันและน้ำมันที่ได้จากพืช เช่น ถั่วเหลือง ข้าวโพด มะพร้าว ถั่วลิสง ฯลฯ

          ทั้งนี้ ไทยยังได้เปรียบดุลการค้าตลาดอาเซียน 3 เดือนแรก คิดเป็นมูลค่า 53,387 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.53) โดยตลาดที่มีมูลค่าการส่งออกมากที่สุด3 อันดับแรก คือ อินโดนีเซีย มีมูลค่าการส่งออก 26,290 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26.01 รองลงมา คือมาเลเซียมีมูลค่าส่งออก 18,001 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.81 และอันดับที่ 3 คือกัมพูชา มีมูลค่าส่งออก 13,331 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.17

จากหนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับวันที่ 16 มิถุนายน 2566

Scroll to Top
Skip to content