เกษตรฯหนุนปลูกต้นพลังงานที่นาดอน

          นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมหารือกำหนดแนวทางส่งเสริมการปลูกต้นพลังงานในพื้นที่นาดอน โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม โดยที่ประชุมรับทราบและมีมติเห็นชอบเรื่องต่างๆ ดังนี้

          1. รับทราบความคืบหน้าของการจัดทำแนวทางการสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้แก่เกษตรกรด้วยการผลิตไฟฟ้า และพลังงานความร้อนจากพืชพลังงาน ซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับ ได้แก่ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถเพิ่มรายได้มากขึ้น เกิดการใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการผลิตไฟฟ้า เกิดธุรกิจต่อเนื่องของเกษตรกรในชุมชน และภาครัฐสามารถลดค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหาในพื้นที่ไม่เหมาะสม ด้วยการสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกพืชพลังงานสำหรับผลิตเป็นไฟฟ้า

          2. รับทราบข้อมูล และความเป็นไปได้ในการปลูกต้นยูคาลิปตัส โดยปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกยูคาลิปตัสทั้งประเทศ 2.69 ล้านไร่ พบมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองลงมา ได้แก่ ภาคตะวันออกตะวันตก เหนือ และภาคกลาง ตามลำดับ

          3. รับทราบแนวทางการทำสัญญาซื้อ-ขายผลผลิตล่วงหน้าระหว่างฝ่ายเกษตรกร หรือเจ้าของฟาร์มกับคู่สัญญา ซึ่งสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา ต้องการข้อมูลการดูแลรักษาต้นยูคาลิปตัสตามหลักวิชาการ เพื่อใช้ร่างสัญญาที่เป็นธรรมแก่เกษตรกร ทั้งนี้ ในปัจจุบันมีบริษัท ดับเบิ้ลเอ1991 จำกัด (มหาชน) ให้ความสนใจรับซื้อผลผลิตจากไม้ยูคาลิปตัสในการผลิตไฟฟ้าชีวมวล และบริษัท บิ๊กซี ให้ความสนใจรับซื้อผลผลิตในการผลิตกระดาษชำระ

          4. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบข้อมูลการสำรวจพื้นที่ความต้องการส่งเสริมการปลูกต้นพลังงานในพื้นที่ S3/N และพื้นที่อื่นๆ และให้กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร และสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำรวจความต้องการเพาะปลูกของเกษตรกร และให้ฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการรวบรวมต่อไป

จากหนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับวันที่ 6 มิถุนายน 2566

 

Scroll to Top
Skip to content