เกษตรฯรุดติดตาม โครงการสร้างอาชีพ ผลิตสินค้ามูลค่าสูง ใช้แผนธุรกิจเกษตร

          พ.จ.อ.ประเสริฐ มาลัย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมการสนับสนุนโครงการสร้างอาชีพผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงเพื่อขับเคลื่อนแผนธุรกิจเกษตรรายสินค้าของหมู่บ้านผ่านแหล่งเงินทุนจากการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานทั้งในและนอกสังกัดที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

          ทั้งนี้ ที่ประชุมมีการติดตามความก้าวหน้าโครงการโครงการสร้างอาชีพผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงเพื่อขับเคลื่อนโดยใช้แผนธุรกิจเกษตรรายสินค้าของหมู่บ้าน ผ่านแหล่งเงินทุนจากการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 6 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการแปลงใหญ่ผลิตเมล็ดข้าวพันธุ์ดี 2.โครงการแปลงใหญ่ผลิตมันสำปะหลังระบบน้ำหยด 3.โครงการแปลงใหญ่ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ธาตุอาหารสูง 4.โครงการแปลงใหญ่หมู่บ้านผลิตอาหารสัตว์ 5.โครงการแปลงใหญ่หมู่บ้านโคบาลไทย และ 6.โครงการแปลงใหญ่หมู่บ้านเลี้ยงไก่ไข่

           อย่างไรก็ดี กระทรวงเกษตรฯ มอบหมายให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว และพิจารณาแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนแผนธุรกิจเกษตรรายสินค้าของหมู่บ้านตามภารกิจที่รับผิดชอบ รวมทั้งขับเคลื่อนโครงการฯ ต่อไป

จากหนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

Scroll to Top
Skip to content