‘ณัฐพล’ นำทีมถก APO ยกระดับการผลิตอุตสาหกรรมไทย

          นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม หัวหน้าคณะผู้แทนประเทศไทย ในฐานะ APO Director (ประเทศสมาชิกองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย – Asian Productivity Organization : APO) เข้าร่วมการประชุมประจำปี APO Governing Body Meeting ครั้งที่ 65 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2566 กล่าวว่า การประชุมประจำปี APO Governing Body Meeting ณ กรุงอูลานบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย มีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานด้านการเพิ่มผลิตภาพของประเทศสมาชิก (National Productivity Organizations : NPOs) ในระดับปลัดกระทรวง ข้าราชการระดับสูง และประธานบริหารของหน่วยงาน รวมถึงเลขาธิการและคณะทำงานองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย

          สำหรับการประชุมประจำปีฯครั้งนี้เพื่อหารือร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก เกี่ยวกับเรื่องนโยบายและแผนงานเชิงกลยุทธ์แบบพหุภาคี เพื่อการพัฒนาขีดความสามารถของประเทศสมาชิกและในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมทั้งพิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณดำเนินการประจำปี โดยมีวาระสำคัญคือ การรับรองการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2024 การพิจารณาเกณฑ์และเงื่อนไขรางวัล APO Awards ในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ ความคืบหน้าการดำเนินกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรมส่งเสริมประชาสัมพันธ์ APO Vision 2025การเสริมสร้างความสามารถทางดิจิทัลของ APO การจัดศูนย์ความเป็นเลิศในด้านต่างๆการพัฒนาแนวคิด Green Productivity 2.0และการส่งเสริมการจัดตั้ง APO Accreditationในประเทศสมาชิก เป็นต้น

          “สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (Thailand Productivity Organization : TPO) เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านการจัดการองค์กร ที่ให้บริการปรึกษาแนะนำ ฝึกอบรม วิจัยพัฒนา รณรงค์ส่งเสริม และผลักดันให้เกิดขบวนการเพิ่มผลิตภาพเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในทุกภาคส่วนของสังคม นำไปสู่การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ สำหรับการประชุมครั้งนี้จะช่วยยกระดับศักยภาพด้านผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรมไทยให้มีความได้เปรียบทางการแข่งขัน พร้อมเติบโตอย่างยั่งยืนในระดับสากลต่อไป” นายณัฐพล กล่าว

จากหนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับวันที่ 29 พฤษภาคม 2566

Scroll to Top
Skip to content