ผล FTI Poll ระบุชัด หลังจีนเปิดประเทศ หนุนเศรษฐกิจไทย

ผล FTI Poll ระบุชัด หลังจีนเปิดประเทศ หนุนเศรษฐกิจไทย 

นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลการสำรวจ FTI Poll ประจำเดือนมกราคม 2566 ภายใต้หัวข้อ “เตรียมความพร้อมอย่างไรรับมือจีนเปิดประเทศ” พบว่า การผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิดของจีน ภายหลังการประกาศเปิดประเทศอย่างเป็นทางการของจีน เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2566 ทำให้ภาพรวมเศรษฐกิจจีนส่งสัญญาณการฟื้นตัวอย่างชัดเจน ทั้งภาคการผลิตและบริการผู้บริหาร ส.อ.ท. ส่วนใหญ่จึงประเมินว่า การที่จีนเปิดประเทศจะส่งผลเชิงบวกทำให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะจากภาคการท่องเที่ยวที่คาดว่าจะขยายตัวจากนักท่องเที่ยวชาวจีนซึ่งจะช่วยกระตุ้นอุปสงค์ในประเทศ รวมทั้งความต้องการและอุปสงค์ในสินค้าที่ขยายตัวจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ผ่อนคลายหลังจากจีนเปิดประเทศ จะเป็นปัจจัยสนับสนุนในการส่งออกสินค้าของไทยไปยังจีนให้ขยายตัวมากขึ้นด้วย 

ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจจากการเปิดประเทศของจีน ผู้บริหาร ส.อ.ท. เสนอว่า ภาครัฐจะต้องดูแลต้นทุนการผลิตให้เอกชนสามารถแข่งขันด้านราคาในตลาดส่งออกได้และมีการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาระบบขนส่งสินค้าผ่านแดนไปยังประเทศจีน เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์ของสินค้าไทย รวมถึงอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการท่องเที่ยวควบคู่กับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ที่เข้มงวด นอกจากนี้ เมื่อถามถึงความกังวลต่อการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีนจากสถานการณ์ที่จีนยังมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อยู่นั้น พบว่า ผู้บริหาร ส.อ.ท. ส่วนใหญ่ไม่มีความกังวล และมองว่าจะเป็นโอกาสของภาคการท่องเที่ยวไทยที่จะกลับมาฟื้นตัวเป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยต่อไป 

ทั้งนี้จากการสำรวจผู้บริหาร ส.อ.ท. (CEO Survey) จำนวน 280 ท่าน ครอบคลุมผู้บริหารจาก 45 กลุ่มอุตสาหกรรม และ 76 สภาอุตสาหกรรมจังหวัด มีสรุปผลการสำรวจ FTI Poll ครั้งที่ 25 จำนวน 5 คำถาม ดังนี้  

1. อุตสาหกรรมมีแนวโน้มอย่างไร หลังจากจีนเปิดประเทศ (Single choice) มองว่าขยายตัว 45.4% ทรงตัว 45.0% ชะลอตัว 9.6%  

2. จีนเปิดประเทศจะส่งผลต่อเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมไทยในเรื่องใด (Multiple choices) มองว่า ภาคการท่องเที่ยวขยายตัวจากนักท่องเที่ยวชาวจีนช่วยกระตุ้นอุปสงค์ในประเทศ 80.0% ความต้องการและอุปสงค์จากจีนขยายตัวจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ผ่อนคลายหลังจีนเปิดประเทศ 60.4%  

3. ภาครัฐควรส่งเสริมภาคอุตสาหกรรม อย่างไรหลังจีนเปิดประเทศ (Multiple choices) มองว่า ดูแลต้นทุนการผลิตให้สามารถแข่งขันได้ 74.3% สร้างความร่วมมือและพัฒนาระบบขนส่งสินค้าผ่านแดนไปยังประเทศจีน เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์ 55.7% 4.ภาคอุตสาหกรรมควรปรับตัวเตรียมรับมือกับการเปิดประเทศของจีนอย่างไร (Multiple choices) มองว่า ปรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจ นำเทคโนโลยีมาใช้ลดต้นทุนธุรกิจ 63.2% เพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขัน เตรียมแผนรองรับในการรักษาตลาดส่งออกเดิม หลังจากจีนกลับมา 57.5% ขยายการส่งออกหลังเปิดประเทศ 5. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในประเทศจีน ท่านมีความกังวลต่อการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีนหรือไม่ (Single choice) ไม่มีความกังวล 65.4% มีความกังวล 34.6% เป็นต้น 

จากหนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

Scroll to Top
Skip to content