เกษตรฯเปิดประตูอีสานสู่การค้าโลก

เกษตรฯเปิดประตูอีสานสู่การค้าโลก 

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว.เกษตรและสหกรณ์ ประชุมคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรฯ และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กรกอ.) ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายอภัย สุทธิสังข์ รองปลัดกระทรวงเกษตรฯผู้บริหาร กรกอ.ประธานสภาอุตสาหกรรมภาค หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม มีหัวข้อสำคัญ ดังนี้ 1.ความก้าวหน้าโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำและการเพาะเลี้ยงพันธุ์ปลาสวยงามในการส่งออกต่างประเทศ 2.การดำเนินงานของคณะอุตสาหกรรมความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรฯ และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยระดับภาค (กรกอ.ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้) 3.ความก้าวหน้าการขับเคลื่อน Big Data และ Gov Tech ของกระทรวงเกษตรฯ เชื่อมบิ๊กดาต้ากับภาครัฐและภาคเอกชน และ 4.การส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการผลิตภาคเกษตร 

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบร่างแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาสินค้าเกษตรที่สำคัญตามศักยภาพแบบครบวงจรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1-2 ซึ่งมี 8 จังหวัด ภายใต้นโยบายเชื่อมอีสานเชื่อมโลก และนโยบายประตูอีสาน หรืออีสานเกตเวย์ นับตั้งแต่มีการเปิดเส้นทางรถไฟจีน–ลาว ทำให้สามารถส่งสินค้าเกษตรไปยังประเทศจีนได้สำเร็จ 

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ และภาครัฐ ภาคเอกชน เช่น สมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย และกระทรวงการต่างประเทศ ประสานงาน กับคาซัคสถาน และบริษัท ดีพี.เวิลด์ (DP World) ของรัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ ตั้งแต่ปลายปี 2562 ในการขยายการขนส่งสินค้าเกษตรผ่านจีนไปประเทศในเอเชียกลาง ตะวันออกกลาง และยุโรป รวมทั้งการเปิดเส้นทางขนส่งใหม่จากนครพนมผ่านลาว ไปยังท่าเรือหวุ่งอ๋างของเวียดนาม มั่นใจว่าจะเปิดให้บริการได้ภายในปีนี้ 

จากหนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566

Scroll to Top
Skip to content