ปลัดเกษตรฯคิกออฟไถกลบแทนเผา

ปลัดเกษตรฯคิกออฟไถกลบแทนเผา 

นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังเป็นประธาน Kick Off กิจกรรม “ไถกลบแทนเผา บรรเทามลพิษ พิชิตหมอกควัน” พร้อมด้วยนายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ที่บ้านกลาง หมู่ 2 ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ร่วมกับ 55 จังหวัด ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดการเผาทั่วประเทศ ว่าให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรมให้บรรลุตามเป้าหมายลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิให้เป็นศูนย์ ภายในปี พ.ศ.2613 โดยกรมพัฒนาดิน ส่งเสริมให้เกษตรกรลด ละ เลิก การเผาเศษวัสดุทางการเกษตร เปลี่ยนมาใช้วิธีการไถกลบตอซังพืช หยุดยั้งปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากการเผาวัสดุทางการเกษตร ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

“การจัดงานครั้งนี้ นับเป็นนิมิตหมายที่ดีที่สุดทุกภาคส่วน ร่วมกันเพื่อหยุดการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม สนับสนุนและผลักดันกิจกรรมของทุกหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้ถึงปัญหาจากการเผาที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรดินจึงขอให้ทุกคนร่วมแรงร่วมใจไถกลบแทนเผา บรรเทามลพิษ พิชิตหมอกควันอันนำมาซึ่งความมั่นคงของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม” นายประยูร กล่าว 

ด้านนายปราโมทย์กล่าวว่าจัดงานดังกล่าวขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรได้ตระหนักรู้ถึงการทำเกษตรกรรมที่ไม่เผาฟางและตอซังพืช ช่วยให้ดินดีคงความอุดมสมบูรณ์ไม่ถูกทำลาย และยังช่วยบำรุงดินให้มีอินทรียวัตถุเพิ่มขึ้น เกิดความสมดุลของระบบนิเวศดินแล้ว ยังส่งผลให้พื้นที่เกษตรกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดการเผาลดลง รวมถึงช่วยลดปัญหาหมอกควันและฝุ่นละออง ส่งผลดีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม และยังช่วยลดผลกระทบต่อการเกิดภาวะโลกร้อน 

จากหนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

Scroll to Top
Skip to content