ส.อ.ท.เดินเกมรุก ถกต่างชาติเพิ่มช่องทางการค้าลงทุน

นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)กล่าวว่า ส.อ.ท. ได้ให้การต้อนรับนางออร์นา ซากิฟ (H.E. Ms. Orna Sagiv) เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยและคณะ เพื่อหารือความร่วมมือระหว่างกัน โดย ส.อ.ท. ได้รายงานยุทธศาสตร์ของ ส.อ.ท. ที่ให้ความสำคัญกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจในรูปแบบโมเดลเศรษฐกิจ BCG ที่ผสมผสานการพัฒนา 3 ด้านหลัก คือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ซึ่งสอดคล้องกับแนวนโยบายของภาครัฐ ผ่านหลากหลายโครงการ อาทิ โครงการการส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรอัจฉริยะ ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับประเทศอิสราเอลที่เน้นการพัฒนาภาคการเกษตรและเพิ่มผลผลิตผ่านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

 

สำหรับความร่วมมือระหว่างกัน ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องในการสร้างความร่วมมือในสาขาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูง ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร โดยเฉพาะอาหารแห่งอนาคต (Food For The Future) อุตสาหกรรมการเกษตร และการสนับสนุนนักธุรกิจรุ่นใหม่ (Startup) รวมทั้งการเยือนระหว่างภาคธุรกิจทั้งสองประเทศ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านการค้าและการลงทุนต่อไป

 

“อิสราเอลได้ยกตัวอย่างปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนความก้าวหน้าด้านการเกษตร คือ การใช้เทคโนโลยีช่วยให้เกษตรกรสามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้น สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่พืช แม้จะเป็นประเทศเล็กๆ ที่มีพื้นที่จำกัดและประชากรประมาณ 9 ล้านคน แต่อิสราเอลมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและให้ความสำคัญกับการศึกษาซึ่งเป็นรากฐานของการเติบโต”นายเกรียงไกรกล่าว

Scroll to Top
Skip to content