กฎ ระเบียบ ด้านการเงินและสวัสดิการ

วินัยการเงินการคลัง

เงินทดรองจ่าย

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน

ค่าตอบแทนนอกเวลาราขการ

ค่าเบี้ยประชุม

ค่าเช่าบ้าน

การเดินทางไปราชการ

ฝึกอบรม สัมมนา และการจัดงาน

สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

สวัสดิการค่าการศึกษาบุตร

Scroll to Top
Skip to content