ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566
 – ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายชื่อเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี) พร้อมติดตั้ง   จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566
– ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลทำความสะอาดอาคารศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถยนต์ที่ใช้ในราชการ จำนวน 2 คัน (ใช้งานที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566
– ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ในการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566
 – ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์เครื่องปริ้นเตอร์) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
– ประกาศผู้ชยะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์เครื่องปริ้นเตอร์) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566
 – ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มมูลค่าจากน้ำอ้อยเป็นกรดลีวูลินิกเพื่อใช้เป็นสารควบคุมวัชพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศและประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ
งบประมาณกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย ประจำปี พ.ศ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566
– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ (ถ้วยอบความชื้น ชนิดมีฝาเปิด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 – ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (พานทองเหลือง รวม 10 ใบ) จำนวน 1 รายการ โดบวิธีเฉพาะเจาะจง
– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องดิจิตอลสำหรับถ่ายภาพ 2 ตัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 30 มกราคม 2566
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565)

วันที่ 27 มกราคม 2566
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพัก ระดับ ๕ – ๖ ,ปรับปรุงบ้านพัก ๓ – ๔ ,ปรับปรุงบ้านพัก ๑ – ๒ ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ 26 มกราคม 2566
ร่างประกาศประกวดราคาสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ
งบประมาณกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย ประจำปี พ.ศ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 
วันที่ 25 มกราคม 2566
 – ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาปรับปรุงอุปกรณ์ป้องกันระบบรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ ของห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

วันที่ 24 มกราคม 2566
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ

วันที่ 23 มกราคม 2566
– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้บุนวมมีล้อเลื่อนแบบท้าวแขนระดับไหล่ รวม 25 ตัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 จำนวน 200 รีม (กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตด้อย ปี 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 20 มกราคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงผ้าสำหรับใส่เอกสาร ขนาด A4 จำนวน 800 ใบ (กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตอ้อย ปี 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปากกาลูกลื่น จำนวน 800 ด้าม  (กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตอ้อย ปี 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
– ประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่ารถยนต์ที่ใช้ในราชการ จำนวน ๒ คัน (ใช้งานที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพ จ.ชลบุรี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระหว่างวันที่ 20 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2566

วันที่ 19 มกราคม 2566
– ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลทำความสะอาดอาคารศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระหว่างวันที่ 19 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 27 มกราคม 2566
– ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระหว่างวันที่ 19 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566
– ประกาศประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำตาลเพื่อสุขภาพที่มีค่าดัชนีน้ำตาลตำ่สู่การผลิตเชิงพาณิชย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน ตำแหน่งวิศวกร จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงาน ณ อาคารศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 17 มกราคม 2566
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ราคาในการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 14 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 16 มกราคม 2566
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันในการประกวดราคาจัดซื้อครุภํณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่่ 12 มกราคม 2566
-ประกาศ ร่างประกาศจ้างและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลทำความสะอาดอาคารศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ ผ่านทางอีเมล์ ocsb_0603@ocsb.go.th ระหว่างวันที่ 12 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 17 มกราคม 2566

-ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันในการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ 11 มกราคม 2566
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขอซื้อววัสดุวิทยาศาสตร์ Standard Brix จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่่ 10 มกราคม 2566
– ประกาศ ร่างประกาศซื้อและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ ผ่านทางอีเมล์ ocsb_0603@ocsb.go.th ระหว่างวันที่ 10 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2566
วันที่ 3 มกราคม 2566
– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ปริ้นเตอร์) จำนวน 5 รายการ
วันที่่ 28 ธันวาคม 2565
ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาปรับปรุงอุปกรณ์ป้องกันระบบรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ ของห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ระว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ถึง วันที่ 10 มกราคม 2566

วันที่่ 23 ธันวาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลิขสิทธิ์ระบบประชุมทางไกล (Zoom meeting license) จำนวน 2 ลิขสิทธิ์

วันที่่ 21 ธันวาคม 2565
– ประกาศ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาปรับปรุงอุปกรณ์ป้องกันระบบรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ ของห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ ผ่านทางอีเมล์ ocsb_0603@ocsb.go.th ระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2565 ถึง 26 ธันวาคม 2565

วันที่่ 20 ธันวาคม 2565
– ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม – 28 ธันวาคม 2565
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันที่่ 16 ธันวาคม 2565
– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมการผลิตและใช้ประโยชน์พลังงานหมุนเวียนจากอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG โดยวิธีคัดเลือก
วันที่่ 13 ธันวาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่่ 30 พฤศจิกายน 2565
 – ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (Harddisk) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่่ 29 พฤศจิกายน 2565
 – ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 หนา 80 แกรม จำนวน 100 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 – ประกาศ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ ผ่านทางอีเมล์์ ocsb_0603@ocsb.go.th ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2565

วันที่่ 24 พฤศจิกายน 2565
– ประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่ารถยนต์ที่ใช้ในราชการ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2565
 – ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเติมอากาศ พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารที่ทำการของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่่ 14 พฤศจิกายน 2565
– ประกาศ ร่างประกาศซื้อและร่างเอกสารประกวดราคาเช่ารถยนต์ที่ใช้ในราชการ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ ผ่านทางอีเมล์ ocsb_0603@ocsb.go.th ระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565
วันที่่ 11 พฤศจิกายน 2565
– ประกาศ ร่างประกาศซื้อและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ ผ่านทางอีเมล์ ocsb_0603@ocsb.go.th ระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565
วันที่่ 10 พฤศจิกายน 2565
– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาพื้นที่เพาะปลูกด้วยเทคโนโลยี Land Leveling เพื่อแก้ไขปัญหาความสูญเสียผลผลิตจากภัยธรรมชาติ โดยวิธีคัดเลือก
วันที่่ 9 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ (สารละลายซูโครสมาตรฐาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถุงขยะดำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่่ 8 พฤศจิกายน 2565
– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำตาลและน้ำมันปาล์มสู่ผลิตภัณฑ์ไบโอเคมีคอล (Bio Chemicals) โดยวิธีคัดเลือก
วันที่่ 27 ตุลาคม 2565
– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาชีวภัณฑ์เชื้อรากำจัดแมลงศัตรูอ้อยที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานในรูปแบบอัดเม็ด (granule) โดยวิธีคัดเลือก

วันที่่ 20 ตุลาคม 2565
– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายชื่อรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (นายสหวัฒน์ โสภา) พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่่ 19 ตุลาคม 2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบติดตามการเจริญเติบโตของอ้อยด้วยอากาศยานไร้คนขับ โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์และชี้นำเตือนภัยอัจฉริยะสำหรับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ระยะที่ 2 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่่ 11 ตุลาคม 2565
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕)

วันที่่ 29 กันยายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลระบบคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 28 กันยายน 2565
 – ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ภายในอาคารที่ทำการของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่่ 21 กันยายน 2565
-ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(เพิ่มเติมฉบับที่ 4)

-ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์และชี้นำเตือนภัยอัจฉริยะสำหรับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ระยที่ 2 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

วันที่ 20 กันยายน 2565
– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลทำความสะอาดสำนักงานคณะการอ้อยและน้ำตาลทราย ประจำปีงบประมาณ 2566
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 19 กันยายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์สำหรับผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 15 กันยายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 ราย ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 13 กันยายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตามและรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากสื่อสิ่งพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

วันที่ 8 กันยายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาลิฟต์ อาคารสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก มด หนู แมลงสาบ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บก 04.pdf

ประกาศผู้ชนะ ซื้อหนังสือพิมพ์ ปี 66.pdf

สนง.23.pdf

เผยแพร่แผน 66 ฉบับที่ 4.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ปี 66.pdf

ประกาศและเอกสารประกวดราคา.pdf

scan2942.pdf

Zoom.pdf

scan0065.pdf

กระดาษ.pdf

scan0063.pdf

ถุงขยะ.pdf

scan0064.pdf

scan0061.pdf

scan0060.pdf

งวด 4.pdf

scan3056.pdf

scan.pdf

ราคากลาง.pdf

กระดาษ.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาสาสตร์.pdf

ถ้วยอบ.pdf

ร่างประกาศ จ้างแม่บ้านตึกชีวภาพ.pdf

Scan.pdf

scan0190.pdf

Scan.pdf

scan0011.pdf

ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาปรับปรุงอุปกรณ์ฯ 66.pdf

scan0011.pdf

ร่างประกาศซื้อโครงการพัฒนาปรับปรุงอุปกรณ์ฯ ปี 66.pdf

scan0169.pdf

หมึก26รายการ.pdf

ประกาศผู้ชนะ.pdf

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ.pdf

ประกาศผู้ชนะ จ้าง รปภ. ชีวภาพ 66.pdf

ฮาร์ดดิส.pdf

เติมอากาศ.pdf

สารละลาย.pdf

ประกาศและเอกสารประกวด.pdf

scan3017.pdf

scan3029.pdf

scan3024.pdf

ร่างประกาศพร้อม TOR.pdf

scan0112.pdf

ประกาศผู้ชนะ.pdf

ประกาศผู้ชนะ.pdf

ประกาศผู้ชนะ.pdf

ประกาศผู้ชนะ จ้างทำป้ายชื่อ (นายสหวัฒน์ โสภา).pdf

ประกาศผู้ชนะ จ้าง รปภ. 2566.pdf

ประกาศผู้ชนะ.pdf

Scanned Documents 1.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอม 5 รายการ.pdf

scan0100.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ 9 รายการ.pdf

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารชีวภาพฯ.pdf

scan0213.pdf

scan0214.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน (วิศวกร).pdf

scan0215.pdf

ถุงผ้า 800 ใบ.pdf

ปากกา 800 ด้าม.pdf

ประกาศผู้ชนะเก้าอี้ 25 ตัว.pdf

ประกาศผู้ชนะเช่าเครื่องถ่าย.pdf

ประกาศผู้ชนะ โครงการซื้อพัฒนาปรับปรุงอุปกรณ์ ฯ 66.pdf

scan0016.pdf

scan0017.pdf

27.1.66ประกาศร่่างปรับปรุง้บ้านพัก.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ (eibidding).pdf

ประกาศผู้ชนะจ้างทำป้าย (ลอน.ภานุวัฒน์).pdf

scan0227.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (พานทองเหลือง 10 ใบ).pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องดิจิตอล 2 ตัว.pdf

ประกาศผู้ชนะ หมึกพิมพ์ 4 รายการ.pdf

ประกาศผู้ชนะ หมึกพิมพ์ 5 รายการ.pdf

scan0248.pdf

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลทำความสะอาด อาคารชีวภาพฯ.pdf

Scroll to Top
Skip to content