วันที่ 16 มิถุนายน 2565 นายเอกภัทร วังสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ครั้งที่ 6/2565

           วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายเอกภัทร วังสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อย
และน้ำตาลทราย เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
 ครั้งที่ 6/2565
เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของ สอน. โดยมีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ
 ZOOM ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย  
 

                            

Scroll to Top
Skip to content