วันที่ 20 มิถุนายน 2565 นายกิติกร สุขสม รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกำกับและติดตามการจำหน่ายน้ำตาลทรายภายในราชอาณาจักร ครั้งที่ 8/2565

       วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายกิติกร สุขสม รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เป็นประธานการประชุม
คณะทำงานกำกับและติดตามการจำหน่ายน้ำตาลทรายภายในราชอาณาจักร ครั้งที่
8/2565 โดยมีคณะทำงานเจ้าหน้าที่ของ สอน. และผู้แทน
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น
1 อาคาร สอน.

 โดยการประชุมดังกล่าวได้มีประเด็นพิจารณา ดังนี้

1. การดำเนินการตามมติคณะทำงาน
2. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย เพื่อใช้ในการรักษาเสถียรภาพราคาอ้อย
3. การเก็บเงินส่วนต่างระหว่างราคาน้ำตาลทรายขาวตลาดลอนดอนหมายเลข 5 บวกพรีเมี่ยมน้ำตาลทรายไทย กับราคาจำหน่ายน้ำตาลทราย 
    ภายในราชอาณาจักรที่สำนักงานประกาศกำหนด
 

พร้อมทั้งมีประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ เรื่อง การส่งเงินส่วนต่างเข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย ตามบัญชีประมาณการการจำหน่ายน้ำตาลทรายภายในราชอาณาจักรที่จำหน่ายได้จริงของแต่ละโรงงานประจำเดือนพฤษภาคม ในฤดูการผลิตปี 64/65

                    

Scroll to Top
Skip to content