สอน. จัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

    วันที่ 21 มิถุนายน 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย นำโดยนางสุภาณี สุริยจันทราทอง เลขานุการกรม พร้อมด้วย
คณะเจ้าหน้าที่ สอน. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
3 มิถุนายน 2565 โดยการมอบแอลกอฮอล์ทำความสะอาดฆ่าเชื้อ จำนวน 40 ลิตร แอลกอฮอล์ล้างมือขนาดบรรจุขวด จำนวน 150 ขวด
หน้ากากอนามัย จำนวน 1
,000 ชิ้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และน้ำตาลทรายจำนวน
5 กระสอบ โดยมีเจ้าหน้าที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ เป็นผู้รับมอบ ณ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

                            

Scroll to Top
Skip to content