วันที่ 24 มิถุนายน 2565 นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 6/2565

     วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
อ้อยและน้ำตาลทรายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่
6/2565 โดยมี นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายเอกภัทร วังสุวรรณ
เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย นายกิติกร สุขสม รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย นายนรุณ สุขสมาน
รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของ สอน. ผู้แทนโรงงานน้ำตาล ผู้แทนชาวไร่อ้อย และผู้แทน
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม อก.
1 ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
 

โดยที่ประชุมมีเรื่องเพื่อพิจารณา ดังนี้

1. เห็นชอบบัญชีจัดสรรปริมาณน้ำตาลทรายให้โรงงานผลิตในฤดูการผลิตปี 64/65 (บัญชีจัดสรรปริมาณน้ำตาลทรายขั้นสุดท้าย)
2. เห็นชอบให้สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทรายแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อย
    สำหรับบริหารจัดการแหล่งน้ำและซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรในไร่อ้อยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง
    ขนาดเล็ก (
PM 2.5) ปี 65 – 67
3. อนุมัติประมาณการรายจ่ายงบประมาณกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายปี พ.ศ. 2565 ของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (เพิ่มเติม) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อตรวจสอบคุณภาพอ้อยด้วยระบบ AI (ระยะที่ 1) งบประมาณ จำนวน 75,721,546 บาท 

พร้อมมีเรื่องเสนอเพื่อทราบ ดังนี้

1. สรุปผลการอนุญาตจำหน่ายน้ำเชื่อมเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลฤดูการผลิต ปี 64/65
2. สรุปค่าเฉลี่ย ซี.ซี.เอส. ของโรงงานน้ำตาลทั่วประเทศฤดูการผลิตปี 64/65
3. รายงานประสิทธิภาพการผลิตน้ำตาลทรายของโรงงานน้ำตาลทั่วประเทศฤดูการผลิต ปี 64/65 (ฉบับปิดหีบ)
4. ประกาศคณะกรรมการอ้อย เรื่อง การจัดสรรปริมาณอ้อยขั้นต้นประจำฤดูการผลิต ปี 65/66 (บัญชีจัดสรรขั้นต้น)
5. การจัดหาเครื่องวิเคราะห์คุณภาพอ้อยฯ สำหรับโรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร โรงงานน้ำตาลนครเพชร โรงงานน้ำตาลกำแพงเพชร
    โรงงานน้ำตาลทิพย์สุโขทัย โรงงานน้ำตาลรวมเกษตรกรอุตสาหกรรม (ชัยภูมิ) และโรงงานน้ำตาลและอ้อยตะวันออก
6. ร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ๓ ฝ่าย ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โรงงานน้ำตาล และธนาคารเพื่อการเกษตร
   และสหกรณ์การเกษตร ในการดำเนินโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยสำหรับบริหารจัดการแหล่งน้ำ และซื้อเครื่องจักรกล
   การเกษตรในไร่อ้อยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย และแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (
PM2.5) ปี 65 – 67
7. ความคืบหน้าในการดำเนินการการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ฤดูการผลิตปี 64/65

                            

การประชุมคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 62565.pdf

Scroll to Top
Skip to content