วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 5/2565

      (วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น.) นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 5/2565 โดยมี เจ้าหน้าที่ของ สอน. ผู้แทนโรงงานน้ำตาล ผู้แทนชาวไร่อ้อย และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคาร สอน. ในที่ประชุมได้มีประเด็นพิจารณา ดังนี้
 

1. เห็นชอบประมาณรายจ่ายงบประมาณกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายประจำปี พ.ศ. 2566 ของสำนักงานคณะกรรมการอ้อและน้ำตาลทราย
    จำนวน 462,907,185 บาท

2. เห็นชอบกำหนดต้นทุนการผลิตน้ำตาลทรายฤดูการผลิตปี 64/65

3. อนุมัติประมาณการรายจ่ายงบประมาณกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายประจำปี พ.ศ. 2565 ของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
    (เพิ่มเติม) ได้แก่ โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อตรวจสอบลักษณะอ้อยก่อนเข้าหีบ งบประมาณ 17
,285,200 บาท
 

และมีเรื่องเสนอเพื่อทราบ ดังนี้

1. รายงานผลการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์โครงการพัฒนาด้านอ้อยปี 64

2. สรุปค่าเฉลี่ย CCS ของโรงงานน้ำตาลทั่วประเทศ ฤดูการผลิตปี 64/65

3. รายงานประสิทธิภาพการผลิตอ้อยและน้ำตาลทรายของโรงงานน้ำตาลปีการผลิต 64/65 (ฉบับปิดหีบ)

4. ประกาศคณะกรรมการอ้อย เรื่อง การจัดสรรปริมาณอ้อยขั้นต้นประจำฤดูการผลิตปี 65/66 (บัญชีจัดสรรขั้นต้น)

5. การขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการพัฒนาด้านอ้อยปี 65 ของคณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่น เขต 14 จังหวัดชัยภูมิ 
    เขต 16 จังหวัดลพบุรี เขต 17 จังหวัดสระบุรี เขต 19 จังหวัดพิษณุโลก เขต 23 จังหวัดเพชรบูรณ์ และเขต 25 จังหวัดมหาสารคาม

                    

Scroll to Top
Skip to content