วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 นายกิติกร สุขสม รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาโครงการด้านอ้อยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 3/2565

     (วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น.) นายกิติกร สุขสม รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เป็นประธานการประชุม
คณะทำงานพัฒนาโครงการด้านอ้อยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 3/2565 โดยมีนายประสิทธิ์ วงษาเทียม ผู้อำนวยการกองอุตสาหกรรมอ้อย
น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่ สอน. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคาร สอน.

ในที่ประชุมได้มีประเด็นพิจารณา ดังนี้

1. การขอขยายระยะเวลาดำเนินงานโครงการพัฒนาด้านอ้อยปี 65 ของคณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่นเขต 5, 7, 14 และเขต 22
    รวม 17 โครงการ

2. การขอปรับเปลี่ยนโครงการพัฒนาด้านอ้อยปี 65 ของคณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่นเขต 8 จำนวน 3 โครงการ

3. ข้อเสนอโครงการพัฒนาด้านอ้อยของคณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่นปี 2566 เขต 1, 2, 3, 7, 14, 16,17 และเขต 22
    รวม 32 โครงการ

4. รายชื่อคณะทำงานฯ ร่วมติดตามโครงการพัฒนาด้านอ้อยและสถานการณ์อ้อยปี 65

                            

Scroll to Top
Skip to content