วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 นายนรุณ สุขสมาน รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการของ ศอภ.1

       วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 นายนรุณ สุขสมาน รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย พร้อมด้วย นายสามารถ น้อยวัน
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน และเจ้าหน้าที่ สอน. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานโครงการและการเบิกจ่าย
งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ สอน. ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่
1 (ศอภ.1) จังหวัดกาญจนบุรี
โดยมี นายจิรวัฒน์ เทอดพิทักษ์พงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่
1 และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
พร้อมนำเสนอผลการดำเนินงานที่สำคัญ อาทิ

โครงการพัฒนาอ้อยสายพันธุ์ใหม่ของ สอน. ตั้งแต่ขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ไปจนถึงการทดสอบพันธุ์อ้อยลูกผสมใน 4 ภูมิภาค 
     เพื่อคัดเลือกอ้อยสายพันธุ์ดีในการใช้ส่งเสริมแก่เกษตรกรต่อไป

โครงการส่งเสริมอ้อยพันธุ์ดี โดยในปี 65 จะขยายกล้าพันธุ์ จำนวน 940,000 ต้นกล้า เพื่อนำไปส่งเสริมให้ชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาล
      ในพื้นที่ส่งเสริมของ ศอภ.
1 – 4 ปลูกทำแปลงพันธุ์หลัก เพื่อขยายสู่เกษตรกรชาวไร่อ้อยในเครือข่ายในปีถัดไปและดำเนินการติดตาม
      ประเมินผลต่อไป

โครงการ NIR พัฒนาระบบการวิเคราะห์คุณภาพน้ำตาลทราย

        จากนั้นคณะได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย (TSBC) แปลงพันธุ์อ้อย และห้องปฏิบัติการ
ทดสอบคุณภาพน้ำตาลทราย

                              

Scroll to Top
Skip to content