วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการน้ำตาลทรายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 6/2565

             (วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น.) นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการน้ำตาลทรายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 6/2565 โดยมี นายประสิทธิ์ วงษาเทียม ผู้อำนวยการกองอุตสาหกรรมอ้อย
น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่ของ สอน. และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 1
อาคาร สอน. โดยการประชุมมีประเด็นพิจารณา ดังนี้

1. ขอเพิ่มชนิดสินค้าเพื่อการส่งออก โดยสิทธิซื้อน้ำตาลทรายปี 2565 เท่าเดิม

2. ขอปรับลดสิทธิซื้อน้ำตาลทรายผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกปี 2565

3. ขอเพิ่มชนิดสินค้า และเพิ่มสิทธิซื้อน้ำตาลทรายเพื่อผลิตสินค้าส่งออกปี 2565

4. ขอยกเลิกการรับสิทธิซื้อน้ำตาลทรายเพื่อผลิตสินค้าส่งออกปี 2565 

และมีเรื่องเพื่อทราบ ดังนี้

1. รายงานสถานการณ์การจำหน่ายน้ำตาลทรายภายในและภายนอกประเทศ

2. สรุปปริมาณการขนย้ายน้ำตาลทรายที่ได้รับสิทธิของบริษัทผู้ผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกเดือนมิถุนายน 2565

3. รายงานการจำหน่ายและขนย้ายน้ำตาลทรายดิบเพื่อจำหน่ายภายในราชอาณาจักร ก่อนฤดูการผลิตปี 2564/65 และฤดูการผลิตปี 2564/65

4. ขอปรับลดสิทธิซื้อน้ำตาลทรายผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกปี 2565 (ล่วงเลยระยะเวลาตามประกาศกำหนด)

5. ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง กำหนดปริมาณน้ำตาลทรายที่ให้โรงงานผลิตในฤดูการผลิตปี 2564/65
    (บัญชีจัดสรรปริมาณน้ำตาลทรายขั้นสุดท้าย)

                        

ประชุมคณะกรรมการน้ำตาลทรายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 6-2565.pdf

Scroll to Top
Skip to content