"สอน. ร่วมใจต่อต้านการทุจริต" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

“สอน. ร่วมใจต่อต้านการทุจริต” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ร่วมใจต่อต้านการทุจริต 
ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในสำนักงาน และในระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย มีจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต ร่วมพัฒนาค่านิยม
และวัฒนธรรมองค์กรในการต่อต้านการทุจริตให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

     

Scroll to Top
Skip to content