วันที่ 4 สิงหาคม 2565 นายกิติกร สุขสม รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกำกับและติดตามการจำหน่ายน้ำตาลทรายภายในราชอาณาจักร ครั้งที่ 10/2565

          วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น.  นายกิติกร สุขสม รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เป็นประธานการประชุม
คณะทำงานกำกับและติดตามการจำหน่ายน้ำตาลทรายภายในราชอาณาจักร ครั้งที่
10/2565 โดยมีคณะทำงานเจ้าหน้าที่ของ สอน. และผู้แทน
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น
1 อาคาร สอน.

โดยที่ประชุมได้มีประเด็นพิจารณา ดังนี้

1. บัญชีประมาณการการจำหน่ายน้ำตาลทรายภายในราชอาณาจักรที่จำหน่ายได้จริงของแต่ละโรงงานประจำเดือนกรกฎาคม ฤดูการผลิตปี 64/65

2. บัญชีประมาณการการจำหน่ายน้ำตาลทรายภายในราชอาณาจักรเฉลี่ย เป็นรายเดือน ปีการผลิต 64/65 (บัญชีจัดสรรน้ำตาลทรายขั้นสุดท้าย)

และมีเรื่องเสนอในที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้

1. การส่งเงินส่วนต่างเข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย ตามบัญชีประมาณการการจำหน่ายน้ำตาลทรายภายในราชอาณาจักรที่จำหน่ายได้จริง
    ของแต่ละโรงงานประจำเดือนมิถุนายน ในฤดูการผลิตปี
64/65

2. รายงานสถานการณ์การจำหน่ายน้ำตาลทรายภายในและภายนอกประเทศ ฤดูการผลิต 64/65

                        

ประชุมคณะทำงานกำกับและติดตามการจำหน่ายน้ำตาลทรายภายในราชอาณาจักร ครั้งที่ 10-2565.pdf

Scroll to Top
Skip to content