วันที่ 9 สิงหาคม 2565 สอน. นำทีมผู้แทนการเจรจาฝ่ายไทย ร่วมประชุมหารือกับคณะผู้แทนฝ่ายบราซิล

     เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 18.00 น. นายเอกภัทร วังสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ในฐานะหัวหน้า
คณะผู้แทนการเจรจาฝ่ายไทย พร้อมด้วยนายนรุณ สุขสมาน รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย นายดวงอาทิตย์ นิธิอุทัย
รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ นายสามารถ น้อยวัน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เจ้าหน้าที่ สอน. และเจ้าหน้าที่
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เข้าร่วมประชุมหารืออย่างเป็นทางการ ครั้งที่
10 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมกรม
เจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กับคณะผู้แทนฝ่ายบราซิล กรณีการแก้ไขข้อพิพาทระหว่างไทยกับบราซิลภายใต้องค์การ
การค้าโลก (
WTO) เพื่อรายงานความคืบหน้าการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 และการดำเนินโครงการ
ช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดเพื่อลดฝุ่น
PM 2.5 ฤดูการผลิตปี 2563/2564 ซึ่งฝ่ายไทยได้รายงานให้บราซิลทราบ ดังนี้

1. ความคืบหน้าการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย ซึ่งขณะนี้อยู่ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวุฒิสภา
    คาดว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนสิงหาคม
2565  และเสนอต่อวุฒิสภาในเดือนถัดไป

2.รายงานข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ฤดูการผลิตปี 2563/2564

ซึ่งทางฝ่ายบราซิลมีความพอใจกับการดำเนินงานของไทย และจะมีการหารือเพื่อรายงานความคืบหน้าครั้งต่อไปในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565
                 
                    

Scroll to Top
Skip to content