วันที่ 16 สิงหาคม 2565 นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประธานคณะกรรมการน้ำตาลทราย ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำตาลทราย ณ โรงงานรวมเกษตรกรอุตสาหกรรม (มิตรภูหลวง) จังหวัดเลย

          วันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประธานคณะกรรมการน้ำตาลทราย
พร้อมด้วย นายกิติกร  สุขสม รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายคณะกรรมการน้ำตาลทราย เจ้าหน้าที่ของ สอน. และผู้แทน
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

          ร่วมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำตาลทราย อุตสาหกรรมต่อเนื่อง และการส่งออก น้ำตาลทราย ณ โรงงานรวมเกษตรกรอุตสาหกรรม
(มิตรภูหลวง) จังหวัดเลย
  เพื่อรับฟังบรรยายการบริหารจัดการอ้อยและน้ำตาลทราย รวมไปถึงมาตรการส่งเสริมการตัดอ้อยสดก่อนส่งโรงงาน
และศึกษาดูงาน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น

                         

Scroll to Top
Skip to content