"สอน. ร่วมใจต่อต้านการทุจริต" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

   “สอน. ร่วมใจต่อต้านการทุจริต” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ร่วมใจต่อต้านการทุจริต
ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรในสำนักงาน และในระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย มีจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต ร่วมพัฒนาค่านิยม
และวัฒนธรรมองค์กรในการต่อต้านการทุจริตให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

Scroll to Top
Skip to content