วันที่ 8 กันยายน 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ส่งต่อกระดาษ A4 ให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

           วันที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายเอกภัทร วังสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
มอบหมายให้ นางสุภาณี สุริยจันทราทอง เลขานุการกรม ส่งมอบกระดาษ
A4 จำนวน 120 รีม ให้มูลนิธิช่วยคนตาบอด
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ภายใต้โครงการ “80 ปี กระทรวงอุตสาหกรรม 8
,
000 กิโลกรัม รีไซเคิลสู่สังคม”
โดยมี นางสาวจรัสศรี ศรีมณี ผู้อำนวยการสำนักบริหารมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
และนายพิรัชย์ภณ ธนาพัฒน์ธำรง ผู้จัดการโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เป็นผู้รับมอบกระดาษ
A4  โดย สอน. ร่วมกับ SCGP
นำกระดาษที่ใช้แล้วของ สอน. รีไซเคิลเป็นกระดาษ A4 เพื่อมอบแก่สังคมให้เป็นสาธารณประโยชน์

                 

Scroll to Top
Skip to content