วันที่ 14-16 กันยายน 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการวิเคราะห์คุณภาพอ้อยและน้ำตาลทราย ให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล

          วันที่ 14-16 กันยายน 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่ความรู้
ด้านการวิเคราะห์คุณภาพน้ำตาลทราย ให้แก่เจ้าหน้าที่วิเคราะห์คุณภาพน้ำตาลทรายประจำสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 1-4 และเจ้าหน้าที่โรงงานน้ำตาล จำนวนประมาณ 100 ท่าน การอบรมในครั้งนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำตาลทรายของหน่วยงานราชการและเอกชน ให้เข้าสู่ระบบการบริหาร
จัดการตามมาตรฐานสากล และพัฒนาระบบการวิเคราะห์คุณภาพอ้อยและน้ำตาลทรายของภาคอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย
ให้มีการพัฒนาไปในทางที่ดี มีความถูกต้อง แม่นยำ สอดคล้องตามมาตรฐานสากลในปัจจุบัน ณ โรงแรมแคนทารี จังหวัดนครราชสีมา

       

Scroll to Top
Skip to content