วันที่ 21 กันยายน 2565 สอน. ร่วมงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงาน ในสังกัด อก. ประจำปี 2565

          วันที่ 21 กันยายน 2565  นายเอกภัทร วังสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย นายกิติกร สุขสม รองเลขาธิการ
คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สอน. ร่วมงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงาน
ในสังกัด อก. ประจำปี 2565 โดยมีนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุม 509 ชั้น 5 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เพื่อแสดงความขอบคุณและน้อมรำลึกถึงความดีงามของผู้ที่จะครบวาระเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย สอน.
มีผู้จะครบวาระเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เข้าร่วมงาน ได้แก่ นายกิติกร สุขสม รองเลขาธิการคณะกรรมการ
อ้อยและน้ำตาลทราย นายสมจิตร ธรรมสุข พนักงานบริการ และนายเลิศ  เจียรดอน พนักงานขับรถยนต์

  

Scroll to Top
Skip to content