วันที่ 26 กันยายน 2565 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอ้อยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 5/2565

          วันที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการอ้อยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 5/2565 โดยมี นายกิติกร สุขสม รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของ สอน. และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคาร สอน.
โดยที่ประชุมมีประเด็นพิจารณา ได้แก่ การจัดสรรปริมาณอ้อยขั้นสุดท้ายฤดูการผลิตปี 2565/2566 และมีเรื่องเสนอเพื่อทราบ
ได้แก่ สถานการณ์การผลิตอ้อยและน้ำตาลทรายปี 2564/2565

           

Scroll to Top
Skip to content