วันที่ 26 กันยายน 2565 สอน. ร่วมงานแถลงข่าวพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2565

                  วันที่ 26 กันยายน 2565 นายนรุณ สุขสมาน รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เข้าร่วมงานแถลงข่าว
การจัดพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 
2565 (The Prime Minister’s Industry Award 2022) โดยมี นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร อก. โดยพิธีมอบรางวัลในปีนี้ได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี
เป็นประธานมอบรางวัลฯ ในวันพุธที่
5 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทุกระดับที่มีความเป็นเลิศในแต่ละด้าน
ทั้งในด้านคุณภาพ ความปลอดภัย การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พลังงาน ความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์
สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรม

      

Scroll to Top
Skip to content