ประชุมคณะทำงานกำกับและติดตามการจำหน่ายน้ำตาลทรายภายในราชอาณาจักร ครั้งที่ 12/2565

          (วันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น.)  นายกิติกร สุขสม รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกำกับและติดตามการจำหน่ายน้ำตาลทรายภายในราชอาณาจักร ครั้งที่ 12/2565 โดยมีคณะทำงานเจ้าหน้าที่ของ สอน. และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคาร สอน.
โดยที่ประชุมได้มีประเด็นพิจารณา ได้แก่ บัญชีประมาณการการจำหน่ายน้ำตาลทรายภายในราชอาณาจักรเฉลี่ยเป็นรายเดือนให้แต่ละโรงงาน ในฤดูการผลิตปี 2565/2566
และมีเรื่องเสนอในที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้
          1. การส่งเงินส่วนต่างเข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย ตามบัญชีประมาณการการจำหน่ายน้ำตาลทรายภายในราชอาณาจักรที่จำหน่ายได้จริงของแต่ละโรงงานประจำเดือนสิงหาคม ในฤดูการผลิตปี 2564/2565
          2. รายงานสถานการณ์การจำหน่ายน้ำตาลทรายภายในและภายนอกประเทศ

Scroll to Top
Skip to content