ประชุมคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ครั้งที่ 9/2565

       วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565  เวลา 09.00 น. นายเอกภัทร วังสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ครั้งที่ 9/2565 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน
ของ สอน. โดยมีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ ZOOM ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการอ้อย
และน้ำตาลทราย

Scroll to Top
Skip to content