วันที่ 5 ตุลาคม 2565 นายนรุณ สุขสมาน รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกำกับและติดตามการจำหน่ายน้ำตาลทรายภายในราชอาณาจักร ครั้งที่ 13/2565

        วันที่ 5 ตุลาคม 2565 10.00 น. นายนรุณ สุขสมาน รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เป็นประธาน
การประชุมคณะทำงานกำกับและติดตามการจำหน่ายน้ำตาลทรายภายในราชอาณาจักร ครั้งที่ 13/2565 โดยมีคณะทำงาน
เจ้าหน้าที่ของ สอน. และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคาร สอน. โดยที่ประชุม
ได้มีประเด็นพิจารณา ได้แก่ บัญชีประมาณการการจำหน่ายน้ำตาลทรายภายในราชอาณาจักรที่จำหน่ายได้จริงของแต่ละโรงงาน
ประจำเดือนกันยายน ในฤดูการผลิตปี 2564/2565

                   

Scroll to Top
Skip to content